1. NHIỆM VỤ CỦA TỔNG CHỈ HUY

Quản lý toàn bộ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ của Công ty.

Quản lý, ra chỉ thị qui định cho toàn bộ nhân viên bảo vệ của Công Ty.

Điều phối và chuyển đổi nhân viên tới các mục tiêu.

Kết hợp với các phòng ban để thực hiện những hợp đồng đã ký kết.

Kết hợp với phòng nhân sự về công tác tuyển dụng, xử lý các nhân viên vi phạm.

Lập phương án bảo vệ cho các mục tiêu.

Giải trình những thắc mắc của khách hàng về công tác bảo vệ.

2. NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI GIÁM SÁT ĐỘI CƠ ĐỘNG

Đội giám sát:

Trợ lý đắc lực cho Ban Tổng Giám Đốc.

Giám sát chặt chẽ công việc của các chỉ huy khu vực, các đội trưởng, các ca trưởng mục tiêu.

Kiểm tra thực tế các nhân viên làm việc tại các mục tiêu về tác phong, điều lệnh, công việc, cụ thể tại các mục tiêu, tăng cường hỗ trợ vào các giờ cao điểm hay khi có sự cố xảy ra.

Báo cáo trực tiếp với Ban Tổng Giám Đốc về công tác giám sát và các hoạt động mục tiêu.

Báo cáo gửi đầy đủ những văn bản, những nhân viên vi phạm kỷ luật tại các mục tiêu về Ban Giám Đốc.

Đội cơ động:

Trợ lý đắc lực cho phòng bảo vệ.

Kiểm tra liên tục và tăng cường hỗ trợ vào các giờ cao điểm hay lúc có sự cố tại các mục tiêu.

Kiểm tra tác phong, điều lệnh, công việc cụ thể tại các mục tiêu, kiểm tra nhân viên thực hiện theo phương pháp bảo vệ và chấp hành nội quy của Công Ty.

Báo cáo tất cả những trường hợp vi phạm về phòng bảo vệ.

3. NHIỆM VỤ CỦA CHỈ HUY KHU VỰC

Trợ lý đắc lực cho phòng bảo vệ

Quản lý toàn bộ nhân viên dưới quyền.

Nắm bắt được mọi hoạt động của các mục tiêu tại khu vực.

Xử lý các sự cố xảy ra tại các mục tiêu trong khu vực đảm nhiệm.

Đề xuất chuyển đổi nhân viên trong khư vực.

Báo cáo tình hình cụ thể công việc của các mục tiêu về phòng bảo vệ.

4. NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI TRƯỞNG MỤC TIÊU

Quản lý ca trưởng tại mục tiêu và nhân viên của mình.

Trợ lý đắc lực cho chỉ huy khu vực.

Nhận những thông báo từ phòng bảo vệ và khách hàng.

Lập bảng hướng dẫn công việc cụ thể tại mục tiêu.

Báo cáo công việc, tình hình hoạt động của mục tiêu hàng tuần về chỉ huy khu vực.

Cắt lịch trực tại mục tiêu, phân công ca trực.

5. NHIỆM VỤ CỦA CA TRƯỞNG MỤC TIÊU

Trực tiếp làm việc tại mục tiêu.

Chịu trách nhiệm về ca trực của mình.

Trợ lý đắc lực cho đội trưởng.

Quản lý nhân viên trong ca trực.

Điều phối nhân viên trong ca trực của mình.

Báo cáo tình hình mục tiêu trong ca trực cho đội trưởng tại mục tiêu.

6. NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Chịu sự điều hành của đội trưởng, ca trưởng.

Chấp hành nội quy Công ty, sự điều động của phòng bảo vệ, thực hiện nhiệm vụ và theo phương án bảo vệ bảng hướng dẫn cụ thể công việc.

Duy trì nghiêm những nội qui, quy định của khách hàng.

Thực hiện đúng theo hợp đồng được ký kết.